Alcachofa (Artichoke) 100 mg x 60

Turmerica 300 mg x 60